الاثنين، 16 أبريل 2018

Ohm’s Law FormulaOhm's Law
Voltage = Current × Resistance
Current = Voltage ÷ Resistance
Resistance = Voltage ÷ Current
Fig. 1  Ohm’s Law diagram


E ÷ I = R
E ÷ R = I
I × R = E

Watts
Fig. 2  Watt’s Law circle

P ÷ E = I
P ÷ I = E
I × E = P

12 formulas can be formed by combining Ohm’s Law and Watt’s Law
Fig. 3  The 12 Watt’s Law formulas0 التعليقات:

إرسال تعليق